Loga UE

/ Zakres robót

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wybudowanie autostrady A1 odc. E od granicy województw łódzkiego i śląskiego do węzła Rząsawa (bez węzła), od km 399+742,51 do km 416+650. Powyższy odcinek stanowi fragment autostrady A1 będącej częścią europejskiego korytarza komunikacji drogowej E75 prowadzącego z północy na południe Gdańska przez Toruń, Łódź, Gliwice do Gorzyczek (granica z Republiką Czeską). Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie: częstochowskim, na terenach gmin: Mykanów, Kruszyna, Rędziny. 

Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w szczególności następujących robót:

 • budowa autostrady A1 w śladzie istniejącej drogi o dł. około 16,9 km o nawierzchni z betonu cementowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi obiektami mostowymi,
 • węzeł autostradowy Mykanów (dawniej Kościelec),
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,
 • budowę dróg innych niż autostrada (w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji, przywracających naruszone połączenia drogowe),
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, zieleń drogowa.

   

Podstawowe dane techniczne projektowanej autostrady A1:

 • klasa drogi - A,
 • prędkość projektowa - 120 km/h,
 • konstrukcja nawierzchni – beton cementowy,
 • liczba jezdni - 2,
 • liczba pasów ruchu - 3,
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
 • szerokość pasa pasów ruchu - 3,75 m,
 • szerokość pasa dzielącego - 5,0 m,
 • szerokość pasa awaryjnego ruchu - 3,0 m,
 • szerokość korony drogi - 36,0-47,0 m,
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,5-3,6 m.

W ramach inwestycji wykonany zostanie węzeł drogowy Mykanów (dawniej Kościelec). Węzeł służy bezkolizyjnemu połączeniu drogi powiatowej nr 1059S (gmina Mykanów) z autostradą A1 w km 414+735. Zaprojektowany węzeł WB typu "trąbka" zapewni relacje w połączeniu z drogą powiatową nr 1059S                   dla kierunku Mykanów - Kościelec.

 

Miejsca Obsługi Podróżnych
Wzdłuż trasy nie planuje się MOP-ów (Miejsc Obsługi Podróżnych).

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo